Natuur IJzeren Man komt klem

De exploitant van de IJzeren Man en eigenaar van Fortduinen heeft de Gemeente Vught onlangs een Masterplan voorgelegd voor het gebied waarin hij opereert. In reactie daarop heeft de Natuur- en Milieugroep Vught de gemeente een preadvies gestuurd. Eerder heeft een delegatie van de NMV drie gesprekken gevoerd met de plannenmakers en hun een uitgebreide reactie voorgelegd en toegelicht. 
De NMV kijkt uitsluitend naar het belang van natuur, milieu en landschap rond de IJzeren Man. Wij pleiten voor versterking van de natuurlijke waarden in het gebied. Zoals dat nu ook verplicht is in het bestaande bestemmingsplan en de regels van de provincie. Het Masterplan wil hier intensievere recreatie  en bewoning. Dat zou kunnen mits dat meer dan gecompenseerd wordt door echte natuurversterking. Het Masterplan biedt daar volgens NMV geen uitzicht op.
Het Masterplan beziet niet alleen het recreatiebedrijf IJzeren Man maar ook het recreatiepark Fortduinen, een aanpalende manege en een deel van het landschap bij Cromvoirt. Daarmee loopt het Masterplan te ver vooruit op een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Vught. Er is in het gebied meer aan de hand en daarvoor moeten eerst de grote lijnen worden geschetst. Met inspraak van alle betrokkenen.
Het Masterplan wil intensievere recreatie bij het strandbad, een groter parkeerterrein bij het paviljoen en meer en jaarronde bewoning van Fortduinen en omgeving. Daar staat geen echte natuurcompensatie tegenover. De natuur gaat er dan op achteruit.
NMV vreest dat er straks voor de gebouwen van de IJzeren Man alleen nog maar blik is te zien en dat de rommelige parkeersituatie in het nabije bos blijft voortbestaan. Het Masterplan wil ook een groot deel van het naastgelegen gemeentebos kappen voor open heide. Dat kan niet, in tijden van Klimaatakkoord en Bossenstrategie.
Het water van de IJzeren Man is de laatste jaren verbeterd en er is meer bodemleven ontstaan. Maar het waterpeil daalt. Eventueel uitbaggeren mag alleen op plekken waar geen schade kan worden aangericht.
De plannen kunnen leiden tot veel meer verkeer. Hierdoor mag echter geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000 gebied ontstaan.
De NMV vindt dat de bestaande – soms strijdige – regels rond de IJzeren Man tot problemen leiden en dat het goed is om dat te verbeteren. Maar de natuur mag er niet onder lijden. Uiteraard spelen er meer belangen dan alleen de natuur. Het is aan het gemeentebestuur om al die belangen te wegen.

Spannende tijden: slechtvalken in DePetrus

In februari 2018 is de nestkast voor de Slechtvalken in de toren van DePetrus geplaatst omdat daar de hele winter een vrouw Slechtvalk aanwezig was. Enkele weken later kwam daar een man bij. Ze baltsten samen, maakten mooie geluiden en we hoopten dat het een paar zou zijn dat de nestkast in gebruik ging nemen. Dat ging anders, ze vertrokken.
Nu is het wel raak. Deze winter was een man bij de nestkast aanwezig en een aantal weken geleden kwam daar een vrouw bij. Lees verder op de werkgroep vogels-pagina.

Welkom Helvoirt!

Een hartelijk welkom aan alle Helvoirtenaren .

Sinds 1 januari 2021 zijn wij één gemeente! De LNMH heeft ons gevraagd haar taken over te nemen. Dat doen wij graag.
Komende tijd willen wij veel aandacht besteden aan de natuur in Helvoirt. Daarvoor hebben we uiteraard input nodig. Iedereen is van harte welkom om ons van de nodige informatie te voorzien. Ons mailadres is info@nmvught.nl
Neem om een indruk te krijgen van onze activiteiten eens een kijkje bij onze publicaties, daar vind je een stuk of 20 nieuwsbrieven.
Voor meer informatie over de NMV verwijzen wij je graag naar deze website.
Wellicht mogen we jullie ook begroeten in onze werkgroepen, waarover op deze website het nodige geschreven staat. Via de werkgroepen organiseren we excursies in het veld.

Vught, groene landelijke gemeente; aanbevelingen voor een nieuwe gemeenteraad

Per 1-1-2021 is Vught uitgebreid met Helvoirt. Er komt dan veel buitengebied bij. We hebben in Nederland een klimaatcrisis en een stikstofcrisis en we zien een achteruit hollende biodiversiteit. Ook in Vught en Helvoirt.
Met belangrijke uitdagingen voor de boeg heeft de Natuur- en Milieugroep Vught een aantal aanbevelingen voor de politieke partijen in Vught opgesteld voor een groen en landelijk gemeentebeleid na 2020. Lees hier onze aanbevelingen

De NMV werkt samen met de Stichting KANT.
KANT staat voor Klimaat Adaptieve Natuur en Tuinen, en heeft tot doel de burgers van Vught te stimuleren hun tuinen natuurvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld door veel stenen en tegels te vervangen door natuur.
De website van KANT geeft hierover alle informatie.

Op 7 mei 2020 heeft de NMV ingesproken via een youtube videoboodschap over de N65. Zie hier de video

De NMV heeft een zienswijze ingediend bij de Raad over de plannen rond de Braacken.
Wij maken ons ernstig zorgen over de aantasting van de natuur aldaar. Door een andere bebouwing zou veel natuur gespaard kunnen blijven.

Vught wil bloemrijke bermen.
Om te beginnen aan de Vijverbossingel. Voor meer informatie: zie werkgroep Wilde Planten