Vught, dé groene gemeente!

Ideeën voor een groen gemeentebeleid

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. De Natuur- en Milieugroep Vught heeft een aantal aanbevelingen voor de politieke partijen in Vught op een rijtje gezet, die in de besprekingen over de vorming van een nieuw college kunnen worden meegenomen.

Alle partijen hadden “groen”, “duurzaam” en “klimaat” hoog in het vaandel staan, nu mogen ze laten zien wat ze er in de praktijk mee doen.

Algemeen
In een groene gemeente is het aangenaam wonen en recreëren en is tegelijkertijd voldoende rust en ruimte voor flora en fauna. Groen en water zijn bovendien bittere noodzaak om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Hittestress en hoosbuien zullen in de toekomst toenemen en daar moeten gemeenten nu al op inspelen door te zorgen voor voldoende groen en water.
In een duurzame energievoorziening besparen we fors op energie en is er geen (netto) uitstoot van broeikasgassen, doordat in onze totale energiebehoefte (elektra, warmte en brandstof) wordt voorzien door hernieuwbare energiebronnen als zon, wind, biomassa en aardwarmte.
Burgers en bedrijven kiezen steeds meer voor schone, veilige en geluidsarme mobiliteit. Goed voor het milieu en voor onze gezondheid. De gemeente heeft een nadrukkelijke rol in het aantrekkelijker maken van duurzame mobiliteitskeuzes, zoals fietsen, openbaar vervoer en elektrische voertuigen.

Gemeenten kunnen op de volgende manieren werken aan een groener en duurzamer Vught:

Natuur, landschap en water

 • Vught heeft zijn buitengrenzen bereikt. Spring zuinig om met de schaarse ruimte in Vught. Zet bij nieuwe ontwikkelingen in op behoud van zoveel mogelijk groen en laat bij verdere inbreiding van bebouwing het karakter van het gebied uitgangspunt zijn van stedelijke ontwikkeling. Zo is b.v verdere bebouwing van de Koepel ongewenst.Koppel aan rode investeringen de plicht tot verfraaiing en financiering van het omliggende landschap.
 • Zorg voor bescherming en herstel van natuur en cultuurlandschap (zoals zandpaden en landgoederen) en voeg waar mogelijk nieuwe natuur toe, bijvoorbeeld in het kader van de groenblauwe dooradering van het buitengebied (Stika) of het Natuurnetwerk Brabant. Nieuwe bebouwing in het buitengebied op gebieden zoals op landgoed Elzenburg is ongewenst. Goede bescherming van de buitenwallen van Fort Isabella en het gebied rond de IJzeren Man is nodig. Een nieuw hotel aldaar en intensieve recreatieve voorzieningen zijn ongewenst
 • Doe aan ecologisch en bij-vriendelijk groen- , berm- en oeverbeheer. In het groenbeleidsplan worden goede plannen beschreven. Begin met de uitvoering hiervan.
 • Er is momenteel onvoldoende inzicht in de aanwezigheid van kwetsbare dier- en plantensoorten in de gemeente. Dit kan leiden tot extra kosten vanwege onvoorziene planvertraging maar ook tot het missen van kansen gericht op herstel van biodiversiteit. We adviseren de gemeente daarom een lidmaatschap af te sluiten op de Nationale Databank Flora en Fauna.
 • Vught neemt maatregelen die de aanwezigheid van stadsvogels zoals mussen, gierzwaluwen en vleermuizen bevordert. Dat kan door bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor verbouw en nieuwbouw een gratis nestkast of neststenen cadeau te geven. Neststenen kunnen worden ingemetseld in de bouw. Voor dergelijke regelingen zijn subsidiemogelijkheden aanwezig.
 • Stimuleer in het kader van klimaatadaptie vergroening op publieke en particuliere grond, zo nodig door het extra belasten van grote verharde oppervlakten via de rioolheffing. Voorlichting en educatie op dit vlak moet beter.
 • Koppel afvoer van regenwater zoveel mogelijk af van het riool om overstroming te voorkomen en grondwater aan te vullen.
 • Creëer waterbergingen in bebouwd en onbebouwd gebied, waarop een beroep kan worden gedaan in perioden van droogte.
 • Stimuleer groene daken met een aantrekkelijke subsidieregeling, zo mogelijk in combinatie van zonnepanelen.

Landbouw, veeteelt en buitengebieden

 • Stel duurzaamheidsvoorwaarden aan het verpachten van gemeentegronden in de Gement voor landbouw. Hierdoor krijgt niet de hoogste bieder de grond, maar de duurzaamst werkende boer. De provincie kan daarbij als voorbeeld genomen worden via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).
 • Ruim vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) zo snel mogelijk op door sloop of in het landschap passende herbestemming. Geen ongebreidelde groei van landgoederen op voormalig agrarische percelen, zeker niet in de Gement.
 • Bied voldoende ruimte voor stadslandbouw, zodat mensen verantwoord en goedkoop voedsel kunnen verbouwen en tegelijkertijd bewuster worden van de herkomst van hun voedsel.

Energie

 • Steun concrete projecten voor het opzetten van lokale allianties naar een duurzame, klimaatneutrale en betrouwbare energievoorziening waarin onder meer het bedrijfsleven en lokale energie-initiatieven betrokken zijn.
 • Benut zoveel mogelijk lege daken voor het plaatsen van zonnepanelen, te beginnen met de gemeentelijke gebouwen.
 • Sluit nieuwbouwwijken niet meer aan op het gasnet, maar zorg in plaats daarvan voor energie neutrale woningen.

Mobiliteit

 • Geef de fiets ruim baan door te zorgen voor voldoende en goede fietspaden en stallingsmogelijkheden. Faciliteer de elektrische fiets door samen met omliggende gemeenten te werken aan hoogwaardige regionale fietsverbindingen.
 • Speel in op de toename van elektrische vervoer door te zorgen voor goede parkeervoorzieningen en voldoende oplaadpalen. Maak in elke wijk, op bedrijventerreinen en in het centrum bovendien ruimte voor het plaatsen van elektrische deelauto’s.
 • Maak voor lokale wegen en de grootschalige omvorming van de wegenstructuur (N65 en spoorplannen) in Vught volop gebruik van nieuwe technologie om de verkeersveiligheid te vergroten en filevorming te voorkomen. Beperk geluidshinder door gelijkmatig rijgedrag te bevorderen, stil asfalt te gebruiken en zo nodig geluidsschermen te plaatsen.
 • Zorg voor voldoende beplanting rondom wegen om fijnstof af te vangen en stel een milieuzone in om de luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden te verbeteren.