Donderdag 21 juni 2018:

Dassenlezing  Ton Popelier in de JNW, Peelandstraat.

In de jaren zestig raakte de Das in onze omgeving nagenoeg uitgestorven. Voor die tijd was het een algemeen voorkomend zoogdier op de zandgronden van heel Brabant, van Grave tot Bergen op Zoom. Jacht, stroperij, de explosieve groei van steden en dorpen en de teloorgang van zijn leefgebied betekenden zijn doodvonnis.

Begin jaren negentig hebben uitzetacties van Das & Boom in samenwerking met Brabants Landschap er voor gezorgd dat de Das weer voet aan de grond kreeg in Midden-Brabant. Sindsdien gaat het goed met de das, volgens sommigen zelfs té goed. Toch krijgt maar een enkeling ooit een das in levende lijve te zien. Door zijn verborgen levenswijze blijft hij voor de meesten een grote onbekende. In deze lezing wordt een kijkje gegeven in het leven van de das, door de seizoenen heen.

In het tweede deel van de lezing wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de dassenpopulatie in Brabant vanaf 1900 tot heden. Ook wordt gekeken naar wat we in Brabant en in het bijzonder rondom Vught kunnen verwachten. Want voor wie het nog niet wist: ook in Vught is de das terug.

 

 

Wandel- en Fietsroutes in Vught.
Vught heeft een prachtige omgeving waar u fijn in kunt verblijven.
Hier vindt u verschillende fiets- en wandelroutes.

Beuk Maurickplein moet behouden blijven

B6C60ABD-0FFC-4594-A2DE-DDF6DF56CF5F

NMV heeft een bezwaarschrif ingediend tegen de plannen van de gemeente om het Maurickplein aan te passen ten koste van een monumentale beuk. Uiteraard zijn wij fel tegen het kappen van deze boom, die daar al 100 jaar staat en nog kerngezond is. Bovendien zijn er andere opties voor het Maurickplein, met behoud van deze beuk, zie hieronder.

Het bomenbeleid van Vught schrijft voor dat monumentale bomen behouden moeten blijven. Maar dat is papier. In de praktijk blijkt daar niet naar gehandeld te worden.

Zie voor meer informatie het goede artikel in het Brabants Dagblad van 3 mei 2018:

https://www.bd.nl/vught/vught-offert-markante-beuk-voor-herinrichting-van-maurickplein~a5c09038/

Hieronder de oplossing die is aangedragen:

Maurickplein

Men hecht veel waarde aan het Maurickplein; kennelijk méér nog dan aan het behoud van het boombestand ter plekke. Het plein moet ruimte blijven bieden aan evenementen als kermis, koningsdag e.d.

Bovendien biedt het plein parkeerruimte.

Het plan dat -tot nu toe slechts mondeling- is aangereikt biedt kansen voor beide.

 • Er wordt minimaal ruimtebeslag ontnomen van het Maurickplein; waarschijnlijk wordt het plein zelfs groter van omvang: Méér ruimte voor evenementen, meer P-ruimte, en hopelijk ook meer ruimte voor een wat groenere inrichting.
 • De rode beuk en ook de ernaast staande Kastanje kunnen worden gehandhaafd. Ze komen in een groenstrook en verkrijgen hiermee een veel betere standplaatsvoorzieningen dan nu het geval is (nu staan ze volledig in verharding met bij elk een boomspiegel).
 • Een in-/uitritconstructie (halve drempel) aan het begin en het eind van de opsplitsing  zullen snelheidsbeperkend werken. Een lagere snelheid ter hoogte van het Maurickplein is altijd aan te bevelen; vooral als daar ook evenementen plaatsvinden.
 • De beide afzonderlijke rijstroken komen tussen de (halve) drempels in een verhoogd plateau te liggen.

De verhoogde ligging is ter voorkoming van wortelschade of mogelijke wortel-opdruk in een later stadium.

 • De groene middenstrook blijft ongeveer op niveau; de aanwezige bestrating en het zandbed wordt vervangen door teelaarde met een bodembedekkende beplanting.
 • De te handhaven bomen kunnen een mooie ‘aankleding’ vormen voor de ‘in de lucht hangende’ toekomstige brug en trap.

De Rode Beuk

Voor eenieder is het duidelijk dat het hier gaat om een waardevolle en monumentale boom.

Tijdens het gesprek blijkt dat de boom niet monumentaal is omdat deze beuk niet op de lijst van monumentale bomen voorkomt.

Dat de boom niet op de lijst van monumentale bomen voorkomt heeft weer te maken dat tijdens het opstellen van de lijst deze boom zich niet op gemeentegrond bevond.

Men vond het flauw om het zo uit te moeten leggen…, maar het zij zo. 

Pure papieren theorie dus, zonder enige flexibiliteit..!

Een leermoment voor de gemeente.

Als men grond aankoopt of overneemt, dan moet natuurlijk bekend zijn wat er zich aan waarde op en onder deze grond bevindt.

Ook bij particulieren zal het aanwezige ‘monumentale’ boombestand bij de gemeente bekend zijn(?).

 • De rode beuk markeert het Maurickplein; de voetgangersoversteek van A2 en is tevens een eindmarkering van de (boomloze) Taalstraat.
 • Ten tijde van de verbreding van de A2 en het aanbrengen van de hoge geluidswand is met uiterste zorg rekening gehouden met een aantal monumentale bomen (waaronder de boom in kwestie: de Beuk .!!)
 • Ook, als na velling een aantal bomen wordt teruggeplant,  zal de hoge geluidswand voor een lange periode een fantasieloze afbakening vormen voor wat een aantrekkelijk Maurickplein zou moeten zijn.
 • Bij handhaving van de boom vreest de gemeente onherstelbare schade voor de korte en lange termijn.

Dit hoeft zeker niet zo te zijn.

Het grondwerk dient zodanig te geschieden dat géén schade ontstaat aan het hoofdwortelstel. Waar het water- en voedingopnemende deel van de wortels zich bevindt is nooit precies in te schatten maar zit waarschijnlijk al veel verder dan waar de werkzaamheden gaan plaatshebben.

 • BEA (boom effecten analyse)

Voor een eventuele handhaving van de beuk zal een BEA zijn gemaakt.

Dit is dan op basis gedaan van een aantal planvarianten.

Het plan met wegopsplitsing en een groene middenstrook (onze variant) heeft deze analyse niet ondergaan; de (snelle) conclusie dat bij uitvoering onherstelbare schade voor de korte en lange termijn ontstaat is voorbarig en niet terecht.

Het zou wel eens kunnen zijn dat de omstandigheden voor de Beuk (en de Kastanje) er beter op worden.

 • De boom staat op een historische plek.

Alhoewel de beuk niet van die tijd is, is de standplaats wel historisch van belang. Van hieruit vertrokken de troepen van Van Maurick in 1629 voor de belegering van ’s-Hertogenbosch.

Ook staat de boom op een plek waar voorheen de Petruskerk moet hebben gestaan. Ondergronds zijn daar fundamenten en restanten van nog aanwezig.

Ter plekke van deze te handhaven boom kunnen deze historische aspecten zeer goed onder de aandacht worden gebracht.

Bovenstaande argumentatie heeft geen ‘betweter’-bedoeling.

Het poogt slechts te komen tot het besef dat er ook andere mogelijkheden zijn.

Mogelijkheden, die zelfs voordelig uit kunnen pakken voor zowel de te handhaven bomen (Beuk en Kastanje), het Maurickplein, het verkeer en de (be)leefbaarheid van het een en ander.

Het bezwaar tot kap is niet om op voorhand tegen te zijn; het wil slechts mogelijkheden openen voor iets waar niet alleen Natuur- en Milieugroep Vught, maar de gehele gemeenschap baat bij heeft.

 

Donderdag 21 juni 2018:

Dassenlezing  Ton Popelier in de Peellandstraat. Meer informatie volgt.

Bordenaktie in de Gement

Op zaterdag 20 januari hebben de leden van de Jeugd Natuurwacht een presentatie gekregen over Weidevogelbescherming in de Gement en de Zeeg. De presentatie werd gegeven door Ton de Peffer, een van de vrijwilligers die bijna dagelijks in de Gement rondloopt op zoek naar nesten van weidevogels die beschermd moeten worden tegen bewerking door boeren en loonwerkers.

Het was een productieve ochtend, want na een aansprekende presentatie werden door de jeugd 28 borden gemaakt waarmee we aandacht vragen voor de rustperiode tijdens het broedseizoen.

weidev 1

Na de presentatie zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan met het maken van borden. Uiteindelijk zijn er 28 borden gemaakt die we in de Gement zullen plaatsen om zo het publiek te laten zien dat het broedseizoen begonnen is en er dus een paar maanden rust moet zijn in het gebied zodat de weidevogels rustig hun eieren kunnen uitbroeden en de jongen rustig groot kunnen worden.

Er is hard gewerkt, geknipt, geplakt, getekend en gekleurd. Aan het eind van de ochtend waren er 28 kunstwerken klaar die door de leiding van de Jeugd Natuurwacht geseald zijn en later op houten borden bevestigd worden die dan weer met palen de grond in gaan. Het is de bedoeling dat de borden verspreid door de Gement het hele broedseizoen blijven staan. Daarna worden ze verwijderd en bewaard voor volgend jaar.

weidev4

Het is belangrijk dat er tussen Maart en Juli zo weinig mogelijk verstoring komt. Daarom vragen we het publiek met behulp van deze borden om vooral niet over de akkers en weilanden te gaan wandelen en honden niet los te laten lopen. We hopen daarmee zo veel mogelijk broedende paartjes te helpen zodat het hopelijk een beter weidevogeljaar wordt dan de afgelopen twee jaren.

 

 

weidev5

 

Er zijn een aantal afspraken gemaakt met de gemeentes die grenzen aan het gebied, maar ook met het Waterschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer over hoe de weidevogels beschermd moeten worden en wie waar voor moet zorgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Convenant dat door alle deelnemers inmiddels in ondertekend. Aan het eind van de ochtend was wethouder Potters bij de Jeugdnatuurwacht om het Convenant in ontvangst te nemen.

Daarbij heeft Rini van den Boer nog eens uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat de nesten niet verstoord worden en de wethouder heeft beloofd zijn best te doen om de afspraken in het Convenant goed mee in de gaten te houden.

Deze zaterdag 17 maart zijn we met een groepje leden van de Jeugd Natuurwacht in de Gement bezig geweest met het plaatsen van enkele van de zelfgemaakte borden.

Het was ontzettend koud, dus we hebben maar een half uurtje kunnen werken maar de jeugd was wel erg enthousiast ondanks de kou.

En na het plaatsen van de borden hebben we met een bekertje warme chocomel nog even kunnen ontdooien bij de kachel van Jan en Joke van Asveldt.

Als de temperatuur beter wordt zullen de vrijwilligers van de weidevogelbescherming de rest van de borden afmaken en plaatsen. Hopelijk zijn er dan ook nog leden van de Jeugd Natuurwacht die willen helpen. Nou maar hopen dat het helpt en dat de weidevogels een rustiger broedseizoen zullen hebben.